پرهام خلیلی

سرمایه هوشمند یا دیگر هیچ!

  یکی از مباحثی که در منابع تخصصی سرمایه گذاری خطر پذیر به فراوانی ذکر شده و در مقاله ها و کارگاه ها و سمینارها